Get Adobe Flash player

SFEERBEELD

thema terug naar school

CLB

 CLBVrij centrum voor leerlingbegeleiding Vijfhoek 72800 Mechelen015/ 41 89 11 - 015/ 41 89 13 (fax)   mechelen@clb-net.be     

 • afgevaardigden:      Mw. Carin Slaets = psycho-pedagogisch consulent
 • Lieve Vrijs = maatschappelijk werker
 • Ann Popelier = arts

 

  • Karine Moens = paramedisch werker, contactpersoon Mijlstraaten Beunt

 

  • Anneleen Steensels = maatschappelijk werker, contactpersoon Stationsstraat

 De voormalige PMS-centra en de diensten Medisch School-toezicht (MST) werden omgevormd tot één dienst, het CLB. 

 • Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevindenvan leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vierdomeinen:
  • - het leren en studeren- de onderwijsloopbaan- de preventieve gezondheidszorg- het psychische en sociaal functioneren.
 • De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontractopgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Nietalleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulpvragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Als de school aan het CLB vraagt omeen leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zetde begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hub medewerking te verlenen aan:
   • - de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
   • - collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregeleni.v.m. besmettelijke ziekten.
 • Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dankan in overleg een ander arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten tenlaste van de ouders.

De begeleiding helpt de kinderen bij de overgang van dekleuterschool naar de lagere school, met speciale aandacht voor deaanpassingsproblematiek en het deelnemen aan het lesgebeuren.Zij bespreken vorderingen op studiegebied en werken mee aaneventuele remediëring en helpen bij de overgang van lager- naar secundaironderwijs.Elk kind heeft recht op deze leerlingenbegeleiding, maar deouders kunnen deze begeleiding weigeren. De weigering moet schriftelijkmeegedeeld worden aan de directie van de school.